Το ποινικό δίκαιο είναι ο κυρίαρχος τομέας ενασχόλησης του δικηγορικού μας γραφείου.

Ασχολείται με εγκλήματα κατά της ζωής, της τιμής, με παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών, τομείς στους οποίους δώσαμε μερικές από τις προτεραιότητές μας εδώ και χρόνια.

Η κάθε υπόθεση μελετάται και προετοιμάζεται από δύο τουλάχιστον δικηγόρους και ελέγχεται σχολαστικά από κάθε περίπτωση για την αρτιότητά της.

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η προετοιμασία είναι κατά πολύ αρτιότερη από την περίπτωση που την υπόθεση την χειρίζεται μόνο ένας δικηγόρος.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιρειών μέχρι διεθνείς συναλλαγές, διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδότηση έργων (project finance), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) φορολογικό σχεδιασμό και συμμόρφωση. Το γραφείο ενεργεί συχνά για διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων διεθνών δικηγορικών εταιριών, σε συμβάσεις συνεργασίας, στη διαμόρφωση εταιρικών συμφωνιών και σε ρυθμιστικά θέματα. Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, το γραφείο μας συνεργάζεται με ελεγκτές, λογιστές και φορολογικούς συμβούλους.

Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει η εταιρεία μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Αναδιάρθρωση και διάσπαση επιχειρήσεων
Ανταγωνισμός
Εμπορικές συμβάσεις
Ευρεσιτεχνίες
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και εταιρικές συμμετοχές
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων
Λύση και εκκαθάριση
ΜΒΟs (management buy outs) και MBIs (management buy ins)
Νομικός έλεγχος εταιριών
Πνευματική ιδιοκτησία
Προστασία καταναλωτή και ευθύνη για τα προϊόντα
Σήματα
Στρατηγικές συμμαχίες
Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής
Συμβάσεις δικαιόχρησης
Συμβάσεις συνεργασίας και μετοχικές συμβάσεις
Σύσταση εταιριών και εταιρική γραμματεία
Χρηματοδότηση εταιρειών
Χρηματοδότηση έργων (project finance)