1. Ποινικό δίκαιο >

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια. Ιδιαίτερη ειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις ναρκωτικών, οικονομικού εγκλήματος, εγκλήματα κατά ζωής και εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας.

2. Αστικό δίκαιο >

Στον ευρύτερο τομέα του αστικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει διαφορές που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δανειακές, αγοραπωλησίες, δωρεές κ.λ.π), υποθέσεις ευθύνης από αυτοκίνητα, ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, μισθωτικές διαφορές (προστασία οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης), οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές, προστασία της νομής και της κυριότητας.

Επίσης έλεγχο τίτλων σε όλα τα Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά Γραφεία του Νομού Λέσβου καθώς και επιμέλεια και έκδοση κάθε σχετικού με την μεταβίβαση των ακινήτων εγγράφου και διαδικασία.

3. Εταιρικό δίκαιο >

Στον τομέα του εμπορικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων με έμφαση στις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, leasing, factoring, forfaiting και franchising. Στον τομέα του εταιρικού δικαίου, το γραφείο μας προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων. Παρέχουμε, επίσης, νομικές συμβουλές σε υποθέσεις εξαγοράς, συγχωνεύσεως, πτώχευσης και εξυγίανσης εταιριών.

4. Iδιοκτησία >

Στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δραστηριοποιούμαστε στην παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τόσο στην προστασία των πνευματικών έργων και στην κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σήμα – διπλώματα ευρεσιτεχνίας – προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων – άδειες εκμετάλλευσης) όσο και στην κατάρτιση και επιμέλεια συμβάσεων με αντικείμενο τη μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης ή εκμετάλλευσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

5. Δίκαιο ανταγωνισμού >

Στο αντικείμενο πρακτικής ειδίκευσης του γραφείου μας περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου), όπως, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και η έρευνα μονοπωλίων, ο έλεγχος νομιμότητας συμφωνιών – συμπράξεων εταιριών, ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, συγκριτικής και παραπλανητικής διαφήμισης. Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

6. Διοικητικό δίκαιο >

Η εμπειρία μας στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου – διοικητικού δικαίου περιλαμβάνει την ανάληψη υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης, όπως χαρακτηριστικά την δικαστική διεκδίκηση εκ μέρους συνταξιούχων υπαλλήλων Τραπεζών του εφάπαξ βοηθήματος, προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών, καθώς και σύνταξη και εκδίκαση προσφυγών σε όλο το φάσμα των υποθέσεων αλλοδαπού δικαίου.

7. Δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών >

Στον τομέα των δημοσίων έργων και προμηθειών, η συμβολή του γραφείου μας συνίσταται πρωτίστως στην παροχή νομικής υποστήριξης των πελατών μας κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών, από την κατάθεση του φακέλου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών έως και την κατακυρωτική απόφαση και τις διαδικασίες που αναφύονται κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.

8. Εργατικό δίκαιο >

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.

9. Δίκαιο του Internet και του ηλεκτρονικού εμπορίου  >

 

Το δίκαιο του Internet και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους δικαίου, η μελέτη του οποίου απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και αδιάλειπτη εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Το γραφείο μας αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα που άπτονται τόσο του κυβερνοχώρου, όπως ζητήματα σχετικά με τις νομικές διαστάσεις της λειτουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (website), την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Internet, την ευθύνη των τεχνικών διαμεσολαβητών, όπως των Παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSP’s) και των Παροχέων Πρόσβασης (Access Providers), τα νομικά ζητήματα της κρυπτογραφίας και της ηλεκτρονικής υπογραφής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπό τη μορφή Βusiness to Business (B to B) και Business to Consummer (B to C) , όπως την προστασία του καταναλωτή στις συμβάσεις μέσω Internet και τη φορολογική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εμπορίου.